Wednesday, 23 April 2014

年中考试

试卷一(45分钟):共20分
1、报告学习类
2、报告生活类
二选一来写

试卷二(1小时30分):共70分
1、综合填空(10分):(考查二上第一、二、三单元的词语)
2、阅读理解选择填空
3、阅读理解问答题

试卷三(40分钟):共20分
听力

Wednesday, 2 April 2014

第四课习字

1、愣(lèng)
2、 高耸(gāo sŏng)
3、婆娑(pó suō)
4、挺拔(tǐng bá)
5、嬉戏(xī xì)
6、不解之缘 (bù jiě zhī yuán)
7、苍劲(cāng jìng)
8、翠绿(cuì lǜ )
9、心旷神怡(xīn kuàng shén yí)
10、粗糙(cū cāo )
11、翱翔(áo xiáng)
12、萌生(méng shēng )
13、兴致勃勃( xìng zhì bó bó)
14、仿佛(fǎng fú)
15、刻骨铭心(kè gǔ míng xīn)